Súťažte o značkové kvalitné nožnice KAI, odmeníme 3 z vás...

Obchodné podmienky

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

de-park s.r.o.

se sídlem Trotinka 397,
Miletín, PSČ 507 71

identifikační číslo:
05624690

zapsané v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Královém, pod
spisovou značkou C 38397.

pro prodej zboží
prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese www.de-park.cz nebo
www.de-park.sk.

 
1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)
obchodní společnosti de-park s.r.o., se sídlem Trotinka 397,
PSČ 507 71, identifikační číslo: 05624690, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Královém, pod
spisovou značkou C 38397  (dále jen „prodávající“)
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti
nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále
jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím
provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
www.de-park.cz nebo
www.de-park.sk  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím
rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní
obchodu
“).

 
1.2.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která
má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou
osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání.

 
1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat
v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají
přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 
1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí
kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou
vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.

 
1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či
doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti
vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.

 
2.UŽIVATELSKÝ ÚČET

 
2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové
stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského
rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující
provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský
účet
“). V případě, že to webové rozhraní
obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží
též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží
je kupující povinen uvádět správně a pravdivě
všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující
při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží
jsou prodávajícím považovány za správné.

 
2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským
jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost
ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.

 
2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského
účtu třetím osobám.

 
2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména
v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12
měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být
dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení třetích osob.

3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 
3.1.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém
rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající
není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 
3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží,
a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů
za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží
jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
Ceny zboží jsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě
automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena
možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek.

 
3.3.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech
spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a
času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu
platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí
dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva
na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení
minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši
stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy
dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a
celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení
od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je
potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle
předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma
zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu
uhradit.

 
3.4.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový
formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový
formulář obsahuje zejména informace o:


    1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“
     kupující do elektronického nákupního košíku webového
     rozhraní obchodu),


    2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném
     způsobu doručení objednávaného zboží a


    3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále
     společně jen jako „objednávka“).


3.5.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu
umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na
možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT“. Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu
či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 
3.6.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru
objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané
náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).

 
3.7.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká
doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím
zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.

 
3.8.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na
dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu
při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující
sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 
4.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 
4.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží
dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu
následujícími způsoby:


 
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v
objednávce;

 
 
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 305624690
pro platby v CZK  nebo na účet prodávajícího č. 056246907
pro platby v EUR, oba vedené u společnosti FIO Banka, a.s.
(dále jen „účet prodávajícího“);bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate;

 
 
bezhotovostně platební kartou;

 
 
prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

 
4.2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním
zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním
zboží.

 
4.3.Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou
obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6
obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží
předem.

 
4.4.V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve
výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná
do 14ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

 
4.5.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen
uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního
symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.

 
4.6.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze
strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení
objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
občanského zákoníku se nepoužije.


4.7.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím
kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 
4.8.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak
stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví
prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je
plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu
vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a
zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
kupujícího.

 
5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 
5.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837
občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
o dodávce:


    1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo
     přizpůsobeného jeho osobním potřebám,


    2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou
     dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání
     vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,


    3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví
     nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co
     jej kupující porušil, a 


    4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu
     v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.


5.2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních
podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829
odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní
smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy
kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce
převezeme zboží, nebo:


    1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné
     objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány
     samostatně,


    2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z
     několika položek nebo částí, nebo


    3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná
     dodávka zboží po ujednanou dobu.


5.3.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 obchodních
podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující
využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří
přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy
může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího info@de-park.cz.

 
5.4.V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo
předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději
do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu
prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle
předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží
před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 
5.5.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2
obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky
přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem,
jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající
je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již
při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další
náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající
není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu
dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující
prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 
5.6.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na
vrácení kupní ceny.

 
5.7.V případech, kdy má kupující v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn
kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí
zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající
kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně
na účet určený kupujícím.

 
5.8.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je
darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena
s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 
6.1.V případě, že je způsob dopravy smluven na
základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující
riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.

 
6.2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží
na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující
povinen převzít zboží při dodání.

 
6.3.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího
nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo
uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady
spojené s jiným způsobem doručení.

 
6.4.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen
zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí
do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti
za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající
z obecně závazných právních předpisů.

 
6.5.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou
upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li
prodávajícím vydány.

 
7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 
7.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného
plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními
předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů).

 
7.2.Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je
propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu
takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále
jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se
ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na
poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu,
i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní
smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány
samostatně.

 
7.3.Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí
nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:


    1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i
     jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným
     ujednaným vlastnostem,


    2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž
     prodávající souhlasil, a


    3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití,
     včetně návodu k montáži nebo instalaci.


     7.4.Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných
     vlastností:


    1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle
     používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní
     předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví,
     není-li technických norem,


    2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně
     životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá
     obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující
     rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení
     učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním
     řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající
     prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření
     kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým
     bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít
     vliv,


    3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k
     montáži a jiných pokynů k použití, které může
     kupující rozumně očekávat, a


    4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze,
     které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní
     smlouvy.


7.5.Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v
případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní
smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší
a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně
souhlasil.

 
7.6.Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou
nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní
smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí
i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím
a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní
poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo
služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními
vlastnostmi.

 
7.7.Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má
se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to
povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu,
po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že
vadu vytkl oprávněně.

 
7.8.Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi,
prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány
ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního
obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že
budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné,
aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 7.3 a čl. 7.4
obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn:


    1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální
     obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po
     určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší
     dvou let, po celou tuto dobu,


    2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat,
     mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba
     digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí
     podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo
     služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při
     uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.


7.9.Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek neplatí v případě,
že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy
zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující
s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 
7.10.Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá
práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené
aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn
na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo
aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku
nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální
obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně
po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v
době podle čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2 obchodních podmínek, má se za
to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu
poskytovány vadně.

 
7.11.Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v
době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s
digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy
digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány
soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která
se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí.
Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z
vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li
kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení
vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc
užívat.

 
7.12.Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění.
Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo
opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný
nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný;
to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu,
kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým
způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné
nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a
hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 
7.13.Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím
vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže,
přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující
věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na
vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž
montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím,
než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci
a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím
spojené.

 
7.14.Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit
od kupní smlouvy, pokud:


    1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v
     souladu s čl. 7.13 obchodních podmínek,


    2. se vada projeví opakovaně,


    3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo


    4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že
     vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez
     značných obtíží pro kupujícího.


7.15.Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od
kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.14 obchodních podmínek);
má se za to, že vada věci není nevýznamná.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí
kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží
věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

 
7.16.Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla
koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě
prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující
vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

 
7.17.S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná
osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli
provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na
sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb,
případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu
vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém
uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem,
jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní
údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení
reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k
provedení opravy.

 
7.18.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a
kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30)
dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající
s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem
závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního
obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního
obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době
s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby
digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující
požadoval.

 
7.19.Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek
může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat
přiměřenou slevu.

 
7.20.Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení
opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby
určené k provedení opravy.

 
7.21.Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující
konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Nám. K.J.Erbena 13,
Miletín, 507 71, telefonicky na čísle +420 608 882 668
či elektronickou poštou na adrese info@de-park.cz.

 
7.22.Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada
nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.
Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce
po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo
nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu
nebylo uplatněno včas.

 
7.23.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností
prodávajícího za vady může upravit reklamační řád
prodávajícího.

 
7.24.Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout
nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také
záruku za jakost.

 
8.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 
8.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé
kupní ceny zboží.

 
8.2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými
kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n)
občanského zákoníku.

 
8.3.Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající
prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné
zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci
o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování
stížností nejsou prodávajícím stanovena.

 
8.4.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní
smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení
sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při
řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 
8.5.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze
dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů
on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a
směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských
sporů on-line).

 
8.6.Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu
nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží
na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad
pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává
ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského
zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů.

 
8.7.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností
ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 
8.8.Kupující je povinen si převzít objednávku, kterou si závazně
objednal u prodávajícího. Nepřevzetím objednávky se kupující
dopouští porušení Kupní smlouvy. V případě porušení
této povinnosti je prodávajícímu umožněno si nárokovat náklady
vzniklé vychystáním, odesláním a zpětným přijetím zboží
z objednávky do své evidence.

 
9.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
9.1.Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
nařízení GDPR“) související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy,
pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění
veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 
10.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 
10.1.Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých
službách informační společnosti), ve znění pozdějších
předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím
na elektronickou adresu či na telefonní číslo
kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu
ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních
sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního
dokumentu.

 
10.2.Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním
cookies na zařízení kupujícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 
11.DORUČOVÁNÍ

 
11.1.Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu
kupujícího.

 
12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 
12.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí
českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není
kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou
mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze
smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby
práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17.
června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
(Řím I).

 
12.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo
neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 
12.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována
prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 
12.4.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro
odstoupení od kupní smlouvy.

 
12.5.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Trotinka 397,
Miletín, PSČ 507 71, adresa elektronické pošty info@de-park.cz,
telefon +420 608 882 668. Prodávající neposkytuje jiný
prostředek on-line komunikace.

 

V Miletíně, dne 1.7.2023.

  

Na Vašem soukromí nám záleží

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie

Získajte zľavu 2 eurá na prvý nákup. Zadajte Vašu emailovú adresu a kód Vám príde do schránky.